bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Pomegranate Wellness Spa Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Pomegranate Wellness Spa Hotel - Халкидики / Касандра, Неа Потидея

Промоции в Pomegranate Wellness Spa Hotel, Неа Потидея

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

801лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2444лв
1955лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1004лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро

Pomegranate Spa Hotel предлага 5 звездно ниво на обслужване и е място за идеална почивка. Насладете се на красивите пейзажи, модерния дизайн и безупречното обслужване! Музикаленият фонтан пред входа на хотела всяка вечер ще ви удивлява с приказен спектакъл от светлина, звук, вода и огън. Отдайте се на очарователни гледки към Егейско море, басейни стил лагуна, уникален Spa & Wellness център, висококачествени кулинарни изживявания.

Местоположение на Pomegranate Wellness Spa Hotel, Халкидики

Pomegranate Wellness Spa Hotel * 5 се намира на едно от най-хубавите места на полуостров Касандра. Двете страни на комплекса са с изглед море. Международното летище Македония е само на 55 км.

разстояние до центъра: 1.5km

Удобства в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Удобства: 24 часа рецепция, ресторант а ла карт, климатик, бар, обмяна на валута, доктор (на повикване), химическо чистене, асансьор, интернет (безжичен), пералня, мини маркет, паркинг (безплатно), обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За децата: анимационна програма, детегледачка (по заявка), детски басейн с формата на Мики Маус, детски менюта, столче за хранене, мини клуб, детска площадка
Развлечения: бар, бар на плажа и басейна, нощен клуб, музика на живо, гръцка вечер.
Спортни съоръжения: Boccia, дартс, фитнес зала, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт.
• Пясъчен плаж • Безплатни шезлонги и плажни чадъри • Безплатно плажни кърпи и кърпи за басейна • Съблекални и стаи за почивка

Стаи и настаняване в Pomegranate Wellness Spa Hotel

172 просторни стаи и апартамента са проектирани от известния архитект German Enin и предлагат на гостите избор между три различни нива на настаняване: елегантни стаи, лукс и престиж апартаменти. Всяко помещение разполага с уникално арт докосване - оригинална картина на известния художник Victor Shilov, която изобразява местни гръцки пейзажи. Удобства на помещенията:
• Климатик / отопление • Балкон или тераса • King Size или персон и половина легла • LED TV • Сателитна телевизия • CD / DVD-плейър • Минибар (срещу допълнително заплащане) • Бебешко креватче - при заявка, безплатно.
• Директен телефон • Безплатен Wi-Fi в стаята и в целия курорт • Електронен сейф • Кафе машина Nespresso (4 безплатни капсули на ден) • Хидромасажна вана или душ • Козметика за баня въз основа на зехтин
• Сешоар • Халати и чехли • Избор на възглавници • Допълнително легло (фотьойл) • Ежедневно почистване • Вечерен сервиз • Стаи за хора с увреждания

Хранене, ресторанти и барове в Pomegranate Wellness Spa Hotel

4 бара и 3 ресторанта всеки ден обслужват гостите на Pomegranate Wellness Spa Hotel. Екзотичните ястия са направени от най-добрите съставки с истинска грижа и внимание.
Основен ресторант "ЗЕВС" • Закуска: 7:00-10:00 • Вечеря: 19:00 - 21:30
Тематични вечери два пъти седмично (гръцки, италиански, азиатски). Специални диетични ястия (без глутен, без лактоза, вегетариански).
"Посейдон Таверна" се намира до главния басейн с изглед към морето. Ресторантът предлага модерна местна и средиземноморска кухня с прясна риба. • Работно време: 12.00 - 00.00 (обяд и вечеря)
Gourmet ресторант "Хермес" • Работно време: 19:00 - 00:00
• 24-часово обслужване на разположение срещу допълнително заплащане.

Почивка и забавления в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Pomegranate Wellness Spa Hotel разполага с един от най-добрите СПА центрове в Гърция. СПА центърът се състои от 1 700 квадратни метра и включва плувни басейни, сауни, масажни кабинети, салони за красота, медицински кабинети и фитнес център. Дизайнът на спа центъра е уникален благодарение на участието на някои от най-талантливите дизайнери и архитекти. Стените, подовете и таваните са направени от мрамор и камък. СПА центърът е умело разделен на различни зони, а кърпите, халатите за баня, чехлите и всичко необходимо е предвидено за гостите.
• Закрит плувен басейн с морска вода • византийски хамам най-големия в Гърция (70 кв.м) • Ароматна парна баня • Баня с хималайска сол • финландска сауна • Джакузи - вани за 6 и 12 човека • Леден фонтан
• Руска баня, шокова каца със студена вода • Рефлексотерапия с чакълест път • Кнайп терапия • Тропически душ и Аромотерапия душ • Египетска баня Rasul • Фоайе • Напълно оборудвана фитнес зала • "Витамин бар" предлагащ пресни сокове и чай.

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1335лв
1068лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1869лв
1495лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
604лв
483лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2054лв
1643лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1869лв
1588лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1068лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2670лв
2136лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
2616лв
2224лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3321лв
2679лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-19%
1643лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2403лв
1922лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2136лв
1709лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
801лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
4212лв
3437лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
3766лв
3058лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-19%
2875лв
2300лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1602лв
1281лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2243лв
1906лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2464лв
1971лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
536лв
429лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1709лв
1419лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-17%
3738лв
3177лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2990лв
2542лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3364лв
2859лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1495лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1187лв
976лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
1970лв
1641лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-17%
926лв
793лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-14%
1448лв
1198лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-17%
12447лв
10580лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2492лв
2085лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-16%
2231лв
1863лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-16%
10020лв
7406лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-26%
665лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1140лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1305лв
1109лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1553лв
1242лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2803лв
2383лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3120лв
2652лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3442лв
2926лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2247лв
1910лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1495лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4485лв
3812лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
721лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
8017лв
5926лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-26%
2534лв
2154лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
7713лв
6556лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
6240лв
5304лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6240лв
5304лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
559лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7271лв
5374лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-26%
5216лв
4434лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3900лв
3315лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3120лв
2652лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2875лв
2300лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3853лв
3275лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
895лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2616лв
2224лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2616лв
2224лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
11648лв
9318лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3085лв
2622лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6240лв
5304лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
15558лв
13225лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2229лв
1894лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6571лв
5257лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2054лв
1643лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
5730лв
3986лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
2287лв
1591лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
961лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
826лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2173лв
1847лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2468лв
2098лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
9720лв
7185лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-26%
2910лв
2474лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
11098лв
8878лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3900лв
3315лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
7157лв
5290лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-26%
10822лв
8117лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2567лв
2054лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4107лв
3286лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
536лв
429лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1154лв
923лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2650лв
2305лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-13%
3668лв
3118лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1499лв
1274лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1647лв
1400лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1495лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2390лв
2032лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
10277лв
8736лв
16-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
14638лв
11710лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3343лв
2842лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5349лв
4546лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
8023лв
6820лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
6107лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
715лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2735лв
2052лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
616лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2087лв
1774лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1530лв
1331лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-13%
3287лв
2794лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1767лв
1536лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-13%
15320лв
12256лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1926лв
1637лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2099лв
1784лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5362лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3598лв
3058лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
11732лв
9973лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
18256лв
15517лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5999лв
4434лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-26%
3738лв
3177лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5233лв
4448лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5233лв
4448лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2070лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2727лв
2318лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4630лв
4026лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
4856лв
4223лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-13%
5820лв
4947лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4317лв
3670лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
8588лв
6348лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-26%
6686лв
5683лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3120лв
2652лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3343лв
2842лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5572лв
4736лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
12198лв
9759лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2674лв
2273лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3015лв
2501лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-17%
2569лв
2122лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-17%
13537лв
10397лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
2124лв
1743лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
10822лв
8117лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2054лв
1643лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2875лв
2300лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
4498лв
3598лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3204лв
2563лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
5158лв
3588лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
1251лв
1001лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1774лв
1419лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1631лв
1331лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1613лв
1350лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-16%
4174лв
3548лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1683лв
1430лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2495лв
7-10 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3131лв
2661лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
481лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1923лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
756лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6672лв
5671лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1873лв
1592лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
7435лв
5496лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-26%
2650лв
2305лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-13%
4485лв
3812лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3738лв
3177лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1869лв
1588лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2243лв
1906лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
9598лв
7094лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-26%
2070лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2760лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
8398лв
6207лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-26%
5233лв
4448лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
14765лв
10913лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-26%
8398лв
7138лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
8346лв
7094лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2616лв
2224лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3512лв
2985лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4633лв
3938лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
6818лв
5795лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
6367лв
4706лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-26%
6296лв
5037лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
4781лв
4064лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
8658лв
18-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
15310лв
11316лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-26%
5139лв
4368лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
5349лв
4546лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2229лв
1894лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
10020лв
7406лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-26%
4457лв
3789лв
25-30 Юли
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3120лв
2652лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
8588лв
6348лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-26%
10891лв
9257лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
7132лв
6062лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3900лв
3315лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
6240лв
5304лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2229лв
1894лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
7800лв
6630лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
20023лв
16631лв
02.08-09.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-17%
2674лв
2273лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
7468лв
6348лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5349лв
4546лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2229лв
1894лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3120лв
2652лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3120лв
2652лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
9693лв
6992лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-28%
3725лв
3064лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
6830лв
4876лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-29%
5069лв
4144лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
12987лв
9740лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
6571лв
5257лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
4035лв
3228лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
7927лв
6342лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2054лв
1643лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
8625лв
6900лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2803лв
2243лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1499лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
8892лв
6669лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
3204лв
2563лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1869лв
1495лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
493лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2336лв
1869лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2670лв
2136лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
894лв
715лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4002лв
2784лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
1788лв
1430лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1380лв
1104лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
715лв
572лв
21-25 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1715лв
1372лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1960лв
1568лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3004лв
2403лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
191592лв
151963лв
23.05-30.08
2 възрастни, 2 деца

99 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-21%
1688лв
1351лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1466лв
1173лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1553лв
1242лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1027лв
27-29 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1553лв
1242лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1592лв
1286лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-19%
1892лв
1552лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
1670лв
1375лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
2374лв
1952лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
2990лв
2335лв
1-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-22%
2270лв
1907лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-16%
1787лв
1508лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-16%
2048лв
1730лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-16%
1044лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1442лв
1226лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1683лв
1430лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1565лв
1331лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
721лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1865лв
1585лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
7058лв
5217лв
10-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-26%
8976лв
6635лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-26%
1943лв
1652лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
7181лв
5308лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-26%
4427лв
3272лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-26%
1682лв
1430лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1822лв
1549лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1721лв
1463лв
13-19 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1402лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1121лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2060лв
1751лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1926лв
1637лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4945лв
4203лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
550лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1651лв
18-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6402лв
4732лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-26%
6619лв
4892лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-26%
1101лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3368лв
2863лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2998лв
2549лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3534лв
3073лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
4493лв
3819лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3068лв
2608лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2891лв
2458лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2321лв
1972лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3031лв
2576лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
4789лв
4071лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1651лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2021лв
1718лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4337лв
3687лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
10223лв
8689лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1206лв
24-27 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5999лв
4434лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-26%
2243лв
1906лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2990лв
2542лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
6541лв
5560лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
7303лв
6207лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5980лв
5083лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1869лв
1588лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
7303лв
6207лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5233лв
4448лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4485лв
3812лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
690лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4485лв
3812лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2616лв
2224лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
9128лв
7759лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3738лв
3177лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2070лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3738лв
3177лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5233лв
4448лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
7198лв
5320лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-26%
8398лв
6207лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-26%
2243лв
1906лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3738лв
3177лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1035лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4485лв
3812лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
9128лв
7759лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
7824лв
6650лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2990лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3738лв
3177лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5999лв
4434лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-26%
2243лв
1906лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4485лв
3812лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
7567лв
5593лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-26%
5602лв
4762лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2017лв
1714лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1320лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4107лв
3491лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
10580лв
7820лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-26%
5750лв
4888лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
9366лв
6923лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-26%
10798лв
7981лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-26%
2499лв
2124лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6248лв
5311лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2945лв
2503лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
5845лв
4968лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
8862лв
7532лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5494лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2159лв
1835лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3050лв
2593лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5279лв
4487лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3856лв
3278лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3425лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8915лв
7577лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3900лв
3315лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
8915лв
7577лв
23.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
7779лв
6612лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2674лв
2273лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6240лв
5304лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2229лв
1894лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
8588лв
6348лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-26%
15558лв
13225лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
7779лв
6612лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3120лв
2652лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
7157лв
5290лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-26%
13372лв
11366лв
30.07-14.08
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2229лв
1894лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3566лв
3031лв
31.07-08.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3120лв
2652лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2674лв
2273лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5349лв
4546лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
7157лв
5290лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-26%
9335лв
7935лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
13127лв
11014лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-16%
3566лв
3031лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
14638лв
11710лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
4457лв
3789лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
8915лв
7577лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
7800лв
6630лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2229лв
1894лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5349лв
4546лв
7-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
10697лв
9093лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5349лв
4546лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4903лв
4168лв
8-19 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
8023лв
6820лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
8915лв
7577лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2229лв
1894лв
9-14 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3120лв
2652лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
12447лв
10580лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3566лв
3031лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
10891лв
9257лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
7157лв
5290лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-26%
43560лв
30800лв
16.08-21.09
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-29%
9911лв
7268лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-27%
3496лв
2930лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-16%
4177лв
3386лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-19%
8862лв
7245лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
2534лв
2072лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
8625лв
6900лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4107лв
3286лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4929лв
3943лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
5750лв
4600лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
380лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3286лв
2629лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
12091лв
9673лв
28.08-07.10
на човек

40 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
6613лв
4600лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
2464лв
1971лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3286лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1140лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2660лв
2128лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
8549лв
5947лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
2588лв
2070лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
8313лв
5783лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-30%
7227лв
5027лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-30%
5176лв
4141лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2034лв
1627лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2712лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1695лв
1356лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2034лв
1627лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2034лв
1627лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2373лв
1898лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
5432лв
3779лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
2085лв
1668лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1869лв
1495лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2670лв
2136лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1869лв
1495лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6589лв
4584лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
3738лв
2990лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3738лв
2990лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1692лв
1354лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1669лв
1335лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
15320лв
12256лв
15-25 Юни
4 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
10724лв
8579лв
17-24 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2415лв
2053лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2070лв
1760лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1035лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
13771лв
11017лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
9208лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
21957лв
17566лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
14638лв
11710лв
25-31 Юли
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
11373лв
8774лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-23%
10822лв
8117лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Pomegranate, Pomegranate halkidiki, Pomegranate kasandra, Pomegranate greece, Pomegranate nea potidea, Pomegranate гърция, Pomegranate халкидики, Pomegranate касандра, Pomegranate неа потидея, Pomegranate 2022, Pomegranate цени, Pomegranate мнения, Pomegranate цени 2022, Pomegranate лято 2022, Pomegranate ранни записвания, Pomegranate last minute, Pomegranate spa, Pomegranate spa halkidiki, Pomegranate spa kasandra, Pomegranate spa greece, Pomegranate spa nea potidea, Pomegranate spa гърция, Pomegranate spa халкидики, Pomegranate spa касандра, Pomegranate spa неа потидея, Pomegranate spa 2022, Pomegranate spa цени, Pomegranate spa мнения, Pomegranate spa цени 2022, Pomegranate spa лято 2022, Pomegranate spa ранни записвания, Pomegranate spa last minute, pomegranate hotel, pomegranate hotel halkidiki, pomegranate hotel kasandra, pomegranate hotel greece, pomegranate hotel nea potidea, pomegranate hotel гърция, pomegranate hotel халкидики, pomegranate hotel касандра, pomegranate hotel неа потидея, pomegranate hotel 2022, pomegranate hotel цени, pomegranate hotel мнения, pomegranate hotel цени 2022, pomegranate hotel лято 2022, pomegranate hotel ранни записвания, pomegranate hotel last minute, pomegranate spa hotel, pomegranate spa hotel halkidiki, pomegranate spa hotel kasandra, pomegranate spa hotel greece, pomegranate spa hotel nea potidea, pomegranate spa hotel гърция, pomegranate spa hotel халкидики, pomegranate spa hotel касандра, pomegranate spa hotel неа потидея, pomegranate spa hotel 2022, pomegranate spa hotel цени, pomegranate spa hotel мнения, pomegranate spa hotel цени 2022, pomegranate spa hotel лято 2022, pomegranate spa hotel ранни записвания, pomegranate spa hotel last minute, помегранат, помегранат гърция, помегранат халкидики, помегранат касандра, помегранат неа потидея, помегранат цени, помегранат мнения, помегранат цени 2022, помегранат лято 2022, помегранат ранни записвания, хотел помегранат, хотел помегранат гърция, хотел помегранат халкидики, хотел помегранат касандра, хотел помегранат неа потидея, хотел помегранат цени, хотел помегранат мнения, хотел помегранат цени 2022, хотел помегранат лято 2022, хотел помегранат ранни записвания, спа хотел помегранат, спа хотел помегранат гърция, спа хотел помегранат халкидики, спа хотел помегранат касандра, спа хотел помегранат неа потидея, спа хотел помегранат цени, спа хотел помегранат мнения, спа хотел помегранат цени 2022, спа хотел помегранат лято 2022, спа хотел помегранат ранни записвания, помегранат спа, помегранат спа гърция, помегранат спа халкидики, помегранат спа касандра, помегранат спа неа потидея, помегранат спа цени, помегранат спа мнения, помегранат спа цени 2022, помегранат спа лято 2022, помегранат спа ранни записвания

cache load