bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Pomegranate Wellness Spa Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Pomegranate Wellness Spa Hotel - Халкидики / Касандра, Неа Потидея

Промоции в Pomegranate Wellness Spa Hotel, Неа Потидея

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

1004лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
739лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро

Pomegranate Spa Hotel предлага 5 звездно ниво на обслужване и е място за идеална почивка. Насладете се на красивите пейзажи, модерния дизайн и безупречното обслужване! Музикаленият фонтан пред входа на хотела всяка вечер ще ви удивлява с приказен спектакъл от светлина, звук, вода и огън. Отдайте се на очарователни гледки към Егейско море, басейни стил лагуна, уникален Spa & Wellness център, висококачествени кулинарни изживявания.

Местоположение на Pomegranate Wellness Spa Hotel, Халкидики

Pomegranate Wellness Spa Hotel * 5 се намира на едно от най-хубавите места на полуостров Касандра. Двете страни на комплекса са с изглед море. Международното летище Македония е само на 55 км.

разстояние до центъра: 1.5km

Удобства в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Удобства: 24 часа рецепция, ресторант а ла карт, климатик, бар, обмяна на валута, доктор (на повикване), химическо чистене, асансьор, интернет (безжичен), пералня, мини маркет, паркинг (безплатно), обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За децата: анимационна програма, детегледачка (по заявка), детски басейн с формата на Мики Маус, детски менюта, столче за хранене, мини клуб, детска площадка
Развлечения: бар, бар на плажа и басейна, нощен клуб, музика на живо, гръцка вечер.
Спортни съоръжения: Boccia, дартс, фитнес зала, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт.
• Пясъчен плаж • Безплатни шезлонги и плажни чадъри • Безплатно плажни кърпи и кърпи за басейна • Съблекални и стаи за почивка

Стаи и настаняване в Pomegranate Wellness Spa Hotel

172 просторни стаи и апартамента са проектирани от известния архитект German Enin и предлагат на гостите избор между три различни нива на настаняване: елегантни стаи, лукс и престиж апартаменти. Всяко помещение разполага с уникално арт докосване - оригинална картина на известния художник Victor Shilov, която изобразява местни гръцки пейзажи. Удобства на помещенията:
• Климатик / отопление • Балкон или тераса • King Size или персон и половина легла • LED TV • Сателитна телевизия • CD / DVD-плейър • Минибар (срещу допълнително заплащане) • Бебешко креватче - при заявка, безплатно.
• Директен телефон • Безплатен Wi-Fi в стаята и в целия курорт • Електронен сейф • Кафе машина Nespresso (4 безплатни капсули на ден) • Хидромасажна вана или душ • Козметика за баня въз основа на зехтин
• Сешоар • Халати и чехли • Избор на възглавници • Допълнително легло (фотьойл) • Ежедневно почистване • Вечерен сервиз • Стаи за хора с увреждания

Хранене, ресторанти и барове в Pomegranate Wellness Spa Hotel

4 бара и 3 ресторанта всеки ден обслужват гостите на Pomegranate Wellness Spa Hotel. Екзотичните ястия са направени от най-добрите съставки с истинска грижа и внимание.
Основен ресторант "ЗЕВС" • Закуска: 7:00-10:00 • Вечеря: 19:00 - 21:30
Тематични вечери два пъти седмично (гръцки, италиански, азиатски). Специални диетични ястия (без глутен, без лактоза, вегетариански).
"Посейдон Таверна" се намира до главния басейн с изглед към морето. Ресторантът предлага модерна местна и средиземноморска кухня с прясна риба. • Работно време: 12.00 - 00.00 (обяд и вечеря)
Gourmet ресторант "Хермес" • Работно време: 19:00 - 00:00
• 24-часово обслужване на разположение срещу допълнително заплащане.

Почивка и забавления в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Pomegranate Wellness Spa Hotel разполага с един от най-добрите СПА центрове в Гърция. СПА центърът се състои от 1 700 квадратни метра и включва плувни басейни, сауни, масажни кабинети, салони за красота, медицински кабинети и фитнес център. Дизайнът на спа центъра е уникален благодарение на участието на някои от най-талантливите дизайнери и архитекти. Стените, подовете и таваните са направени от мрамор и камък. СПА центърът е умело разделен на различни зони, а кърпите, халатите за баня, чехлите и всичко необходимо е предвидено за гостите.
• Закрит плувен басейн с морска вода • византийски хамам най-големия в Гърция (70 кв.м) • Ароматна парна баня • Баня с хималайска сол • финландска сауна • Джакузи - вани за 6 и 12 човека • Леден фонтан
• Руска баня, шокова каца със студена вода • Рефлексотерапия с чакълест път • Кнайп терапия • Тропически душ и Аромотерапия душ • Египетска баня Rasul • Фоайе • Напълно оборудвана фитнес зала • "Витамин бар" предлагащ пресни сокове и чай.

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.10.2022 - 22.10.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 24.08.2022 - 30.09.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 25.05.2022 - 03.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 04.06.2022 - 23.08.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1232лв
986лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
493лв
394лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1725лв
1466лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1578лв
1310лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-17%
2415лв
2053лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2070лв
1760лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
493лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1725лв
1380лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1818лв
1514лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-17%
1337лв
1106лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-17%
2280лв
1824лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
986лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
856лв
733лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-14%
2299лв
1923лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-16%
2058лв
1719лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-16%
3482лв
2826лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-19%
3071лв
2477лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-19%
1520лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1140лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3105лв
2639лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2760лв
2346лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1380лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3450лв
2933лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1900лв
1520лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2464лв
1971лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2218лв
1774лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1479лв
1183лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
616лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1097лв
901лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-18%
3892лв
3175лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
2660лв
2128лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1971лв
1577лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
739лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1035лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3450лв
2933лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1438лв
1150лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
7705лв
5695лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-26%
4140лв
3519лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
7360лв
5440лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-26%
2341лв
1990лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
895лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2415лв
2053лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
11648лв
9318лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
14272лв
12132лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2098лв
1459лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
826лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6565лв
4853лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-26%
10822лв
8117лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
493лв
394лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
945лв
756лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1543лв
1270лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
2650лв
2305лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
3376лв
2870лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1516лв
1288лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2691лв
2287лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
14638лв
11710лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3080лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
7393лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
657лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2735лв
2052лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
616лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1923лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3024лв
2570лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1767лв
1536лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
15320лв
12256лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1926лв
1637лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
10784лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
16750лв
14238лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3450лв
2933лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4830лв
4106лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3450лв
2933лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4856лв
4223лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
3080лв
2618лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
12198лв
9759лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1150лв
920лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1574лв
1095лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1643лв
1314лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1438лв
1150лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1473лв
1190лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-19%
1508лв
1230лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
3846лв
3269лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2884лв
2452лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6146лв
5224лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1996лв
1697лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2066лв
1756лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
6836лв
5053лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-26%
3171лв
2695лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3450лв
2933лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4140лв
3519лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
8806лв
6509лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-26%
7705лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4140лв
3519лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4830лв
4106лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
7657лв
6509лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4280лв
3638лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6296лв
5037лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4420лв
3757лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
6650лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2844лв
2418лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3594лв
3055лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2054лв
1746лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4929лв
4189лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3594лв
3055лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
7188лв
6109лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5750лв
4888лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
6851лв
5823лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
8895лв
6416лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-28%
4683лв
3829лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-18%
2660лв
2128лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
7918лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
493лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
3080лв
2464лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3672лв
2554лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
1643лв
1314лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
657лв
526лв
21-25 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1273лв
1019лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1807лв
1446лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2772лв
2218лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1355лв
1084лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1561лв
1249лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
191592лв
151963лв
23.05-30.08
2 възрастни, 2 деца

99 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-21%
1438лв
1150лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1027лв
27-29 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1748лв
1434лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
2735лв
2036лв
1-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-26%
2194лв
1803лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
2093лв
1759лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-16%
1648лв
1390лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-16%
1888лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
961лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1442лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
721лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
6476лв
4787лв
10-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-26%
8243лв
6093лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-26%
6595лв
4874лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-26%
1822лв
1549лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1581лв
1344лв
13-19 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4543лв
3861лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4132лв
3512лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2752лв
2339лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2826лв
2402лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4411лв
3749лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
4000лв
3400лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
5504лв
4068лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-26%
2070лв
1760лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
6038лв
5132лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2760лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6700лв
5695лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4830лв
4106лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4140лв
3519лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
8375лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2415лв
2053лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3450лв
2933лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4830лв
4106лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1035лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6038лв
5132лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
8375лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
5180лв
4403лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5382лв
4574лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2311лв
1964лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4867лв
4137лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
7136лв
6066лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2229лв
1894лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4929лв
4189лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
14272лв
12132лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
12107лв
10158лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-16%
3286лв
2793лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
14638лв
11710лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4107лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8214лв
6982лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2054лв
1746лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
8214лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
9092лв
6668лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-27%
2341лв
1914лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
7918лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3040лв
2432лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1900лв
1520лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3040лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2280лв
1824лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
7847лв
5459лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
2497лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1561лв
1249лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
3450лв
2760лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
15320лв
12256лв
15-25 Юни
4 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Pomegranate, Pomegranate halkidiki, Pomegranate kasandra, Pomegranate greece, Pomegranate nea potidea, Pomegranate гърция, Pomegranate халкидики, Pomegranate касандра, Pomegranate неа потидея, Pomegranate 2022, Pomegranate цени, Pomegranate мнения, Pomegranate цени 2022, Pomegranate лято 2022, Pomegranate ранни записвания, Pomegranate last minute, Pomegranate spa, Pomegranate spa halkidiki, Pomegranate spa kasandra, Pomegranate spa greece, Pomegranate spa nea potidea, Pomegranate spa гърция, Pomegranate spa халкидики, Pomegranate spa касандра, Pomegranate spa неа потидея, Pomegranate spa 2022, Pomegranate spa цени, Pomegranate spa мнения, Pomegranate spa цени 2022, Pomegranate spa лято 2022, Pomegranate spa ранни записвания, Pomegranate spa last minute, pomegranate hotel, pomegranate hotel halkidiki, pomegranate hotel kasandra, pomegranate hotel greece, pomegranate hotel nea potidea, pomegranate hotel гърция, pomegranate hotel халкидики, pomegranate hotel касандра, pomegranate hotel неа потидея, pomegranate hotel 2022, pomegranate hotel цени, pomegranate hotel мнения, pomegranate hotel цени 2022, pomegranate hotel лято 2022, pomegranate hotel ранни записвания, pomegranate hotel last minute, pomegranate spa hotel, pomegranate spa hotel halkidiki, pomegranate spa hotel kasandra, pomegranate spa hotel greece, pomegranate spa hotel nea potidea, pomegranate spa hotel гърция, pomegranate spa hotel халкидики, pomegranate spa hotel касандра, pomegranate spa hotel неа потидея, pomegranate spa hotel 2022, pomegranate spa hotel цени, pomegranate spa hotel мнения, pomegranate spa hotel цени 2022, pomegranate spa hotel лято 2022, pomegranate spa hotel ранни записвания, pomegranate spa hotel last minute, помегранат, помегранат гърция, помегранат халкидики, помегранат касандра, помегранат неа потидея, помегранат цени, помегранат мнения, помегранат цени 2022, помегранат лято 2022, помегранат ранни записвания, хотел помегранат, хотел помегранат гърция, хотел помегранат халкидики, хотел помегранат касандра, хотел помегранат неа потидея, хотел помегранат цени, хотел помегранат мнения, хотел помегранат цени 2022, хотел помегранат лято 2022, хотел помегранат ранни записвания, спа хотел помегранат, спа хотел помегранат гърция, спа хотел помегранат халкидики, спа хотел помегранат касандра, спа хотел помегранат неа потидея, спа хотел помегранат цени, спа хотел помегранат мнения, спа хотел помегранат цени 2022, спа хотел помегранат лято 2022, спа хотел помегранат ранни записвания, помегранат спа, помегранат спа гърция, помегранат спа халкидики, помегранат спа касандра, помегранат спа неа потидея, помегранат спа цени, помегранат спа мнения, помегранат спа цени 2022, помегранат спа лято 2022, помегранат спа ранни записвания