bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Pomegranate Wellness Spa Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Pomegranate Wellness Spa Hotel - Халкидики / Касандра, Неа Потидея

Pomegranate Spa Hotel предлага 5 звездно ниво на обслужване и е място за идеална почивка. Насладете се на красивите пейзажи, модерния дизайн и безупречното обслужване! Музикаленият фонтан пред входа на хотела всяка вечер ще ви удивлява с приказен спектакъл от светлина, звук, вода и огън. Отдайте се на очарователни гледки към Егейско море, басейни стил лагуна, уникален Spa & Wellness център, висококачествени кулинарни изживявания.

Местоположение на Pomegranate Wellness Spa Hotel, Халкидики

Pomegranate Wellness Spa Hotel * 5 се намира на едно от най-хубавите места на полуостров Касандра. Двете страни на комплекса са с изглед море. Международното летище Македония е само на 55 км.

разстояние до плажа: 270m
разстояние до центъра: 1.5km
разстояние до супермаркет: 0 km

Адрес: Неа Потидея, Гърция

Удобства в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Удобства: 24 часа рецепция, ресторант а ла карт, климатик, бар, обмяна на валута, доктор (на повикване), химическо чистене, асансьор, интернет (безжичен), пералня, мини маркет, паркинг (безплатно), обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За децата: анимационна програма, детегледачка (по заявка), детски басейн с формата на Мики Маус, детски менюта, столче за хранене, мини клуб, детска площадка
Развлечения: бар, бар на плажа и басейна, нощен клуб, музика на живо, гръцка вечер.
Спортни съоръжения: Boccia, дартс, фитнес зала, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт.
• Пясъчен плаж • Безплатни шезлонги и плажни чадъри • Безплатно плажни кърпи и кърпи за басейна • Съблекални и стаи за почивка

Стаи и настаняване в Pomegranate Wellness Spa Hotel

172 просторни стаи и апартамента са проектирани от известния архитект German Enin и предлагат на гостите избор между три различни нива на настаняване: елегантни стаи, лукс и престиж апартаменти. Всяко помещение разполага с уникално арт докосване - оригинална картина на известния художник Victor Shilov, която изобразява местни гръцки пейзажи. Удобства на помещенията:
• Климатик / отопление • Балкон или тераса • King Size или персон и половина легла • LED TV • Сателитна телевизия • CD / DVD-плейър • Минибар (срещу допълнително заплащане) • Бебешко креватче - при заявка, безплатно.
• Директен телефон • Безплатен Wi-Fi в стаята и в целия курорт • Електронен сейф • Кафе машина Nespresso (4 безплатни капсули на ден) • Хидромасажна вана или душ • Козметика за баня въз основа на зехтин
• Сешоар • Халати и чехли • Избор на възглавници • Допълнително легло (фотьойл) • Ежедневно почистване • Вечерен сервиз • Стаи за хора с увреждания

Хранене, ресторанти и барове в Pomegranate Wellness Spa Hotel

4 бара и 3 ресторанта всеки ден обслужват гостите на Pomegranate Wellness Spa Hotel. Екзотичните ястия са направени от най-добрите съставки с истинска грижа и внимание.
Основен ресторант "ЗЕВС" • Закуска: 7:00-10:00 • Вечеря: 19:00 - 21:30
Тематични вечери два пъти седмично (гръцки, италиански, азиатски). Специални диетични ястия (без глутен, без лактоза, вегетариански).
"Посейдон Таверна" се намира до главния басейн с изглед към морето. Ресторантът предлага модерна местна и средиземноморска кухня с прясна риба. • Работно време: 12.00 - 00.00 (обяд и вечеря)
Gourmet ресторант "Хермес" • Работно време: 19:00 - 00:00
• 24-часово обслужване на разположение срещу допълнително заплащане.

Почивка и забавления в Pomegranate Wellness Spa Hotel

Pomegranate Wellness Spa Hotel разполага с един от най-добрите СПА центрове в Гърция. СПА центърът се състои от 1 700 квадратни метра и включва плувни басейни, сауни, масажни кабинети, салони за красота, медицински кабинети и фитнес център. Дизайнът на спа центъра е уникален благодарение на участието на някои от най-талантливите дизайнери и архитекти. Стените, подовете и таваните са направени от мрамор и камък. СПА центърът е умело разделен на различни зони, а кърпите, халатите за баня, чехлите и всичко необходимо е предвидено за гостите.
• Закрит плувен басейн с морска вода • византийски хамам най-големия в Гърция (70 кв.м) • Ароматна парна баня • Баня с хималайска сол • финландска сауна • Джакузи - вани за 6 и 12 човека • Леден фонтан
• Руска баня, шокова каца със студена вода • Рефлексотерапия с чакълест път • Кнайп терапия • Тропически душ и Аромотерапия душ • Египетска баня Rasul • Фоайе • Напълно оборудвана фитнес зала • "Витамин бар" предлагащ пресни сокове и чай.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

2553лв
1915лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-25%
1357лв
1018лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
1888лв
1416лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
4726лв
3960лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-16%
5967лв
4997лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-16%
3573лв
3037лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2864лв
2434лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1509лв
1178лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-22%
2129лв
1661лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-22%
2905лв
2265лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-22%
3580лв
3043лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
4466лв
3796лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4255лв
3192лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-25%
2261лв
1696лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
3147лв
2361лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1702лв
1277лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-25%
904лв
678лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-25%
1259лв
944лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2833лв
2125лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3830лв
2872лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-25%
2035лв
1526лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
2868лв
2295лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
10915лв
9278лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
9364лв
7959лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3404лв
2553лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-25%
1809лв
1357лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
2518лв
1888лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1176лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
844лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
578лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1277лв
957лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-25%
944лв
708лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
678лв
509лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
810лв
619лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-24%
1165лв
890лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-24%
1608лв
1228лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-24%
1340лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1074лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1168лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1434лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
15263лв
12974лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
13020лв
11067лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
7244лв
5795лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
8795лв
7036лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
6857лв
5828лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
8452лв
7184лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1397лв
1117лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1928лв
1543лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2593лв
2075лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
4869лв
4110лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-16%
6110лв
5156лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-16%
3171лв
2649лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-16%
2506лв
2095лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-16%
2685лв
2282лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3350лв
2847лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
8950лв
7607лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
10722лв
9114лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2726лв
2181лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3346лв
2677лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1802лв
1352лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-25%
4195лв
3147лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-25%
2866лв
2149лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
5780лв
4624лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4760лв
3808лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1433лв
1146лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1876лв
1501лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
6938лв
5897лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5918лв
5030лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
8445лв
7179лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
7205лв
6124лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
5735лв
4875лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
6976лв
5929лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
9314лв
7917лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
8090лв
6877лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
9382лв
7975лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
7831лв
6656лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3217лв
2734лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4813лв
3707лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-23%
6142лв
4726лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
7925лв
6166лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-22%
6701лв
5218лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-22%
8251лв
6858лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-17%
9802лв
8143лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-17%
8902лв
7566лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
11029лв
9375лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4915лв
4178лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
5979лв
5082лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
8800лв
7480лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
10024лв
8520лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3217лв
2734лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1567лв
1239лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-21%
2121лв
1677лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-21%
1124лв
889лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-21%
5712лв
4570лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
6936лв
5549лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2912лв
2419лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
2292лв
1905лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-17%
2077лв
1751лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-16%
2608лв
2198лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-16%
5728лв
4869лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
7146лв
6074лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
11579лв
9842лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
13573лв
11537лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6253лв
5315лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5012лв
4260лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
10736лв
9126лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6356лв
5403лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
9185лв
7807лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
5115лв
4348лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2609лв
2218лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3230лв
2745лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2458лв
2089лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
2990лв
2541лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
7642лв
6495лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
9193лв
7814лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
3217лв
2734лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
9079лв
7717лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
7971лв
6775лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
11187лв
9509лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
13403лв
11393лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
3753лв
3190лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3916лв
3328лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
4691лв
3987лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
9042лв
7233лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
7801лв
6241лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4803лв
3602лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
3783лв
2837лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
6077лв
4558лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-25%
562лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
784лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
385лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2161лв
1729лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-20%
1607лв
1286лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
6936лв
5549лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
8092лв
6473лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
5712лв
4570лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
6664лв
5331лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
14069лв
10552лв
17-24 Юни
4 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
12828лв
9621лв
17-24 Юни
4 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-25%
9250лв
7747лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-16%
6992лв
5493лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-21%
5074лв
4238лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-16%
7822лв
6554лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-16%
4010лв
3351лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-16%
6460лв
5076лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-21%
2435лв
2055лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-16%
3055лв
2578лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-16%
5360лв
4556лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6253лв
5315лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
9713лв
8256лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
8285лв
7042лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
5012лв
4260лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2506лв
2130лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3126лв
2657лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5918лв
5030лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
6938лв
5897лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
716лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
893лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2506лв
2130лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
3126лв
2657лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
3908лв
3322лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
9049лв
7691лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
10557лв
8973лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
7719лв
6561лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
9006лв
7655лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
9713лв
8256лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
8285лв
7042лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
3178лв
2701лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
10342лв
8791лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2558лв
2174лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
8392лв
7133лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
5218лв
4436лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
6459лв
5490лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3050лв
2592лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2496лв
2121лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
14430лв
12265лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
16469лв
13999лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
9079лв
7717лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
11694лв
9940лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
7971лв
6775лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
10266лв
8726лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
63113лв
50490лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
59567лв
47654лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3753лв
3190лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
11159лв
9485лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
12710лв
10804лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
3217лв
2734лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1594лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1816лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
10895лв
9260лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
9565лв
8130лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4780лв
3824лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3894лв
3115лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
4183лв
3346лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3407лв
2726лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3346лв
2677лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2935лв
2273лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
2314лв
1794лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-22%
14848лв
11136лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-25%
16089лв
12067лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
479лв
407лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
745лв
629лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-16%
1077лв
906лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
513лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
336лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
735лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1348лв
1011лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-25%
2744лв
2058лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-25%
1968лв
1476лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
578лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2000лв
1522лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-24%
844лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1446лв
1101лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-24%
1176лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5766лв
4481лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-22%
1003лв
764лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-24%
9437лв
7326лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-22%
7397лв
5745лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-22%
11080лв
8310лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-25%
1506лв
1170лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-22%
9750лв
7313лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2061лв
1600лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-22%
8686лв
6515лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
1063лв
827лв
2-6 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-22%
4110лв
3268лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2210лв
1754лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-21%
2985лв
2369лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-21%
1356лв
1076лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-21%
5705лв
4536лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
7699лв
6120лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-21%
2553лв
2023лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-21%
1888лв
1497лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-21%
1245лв
982лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-21%
1689лв
1331лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-21%
1589лв
1262лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-21%
891лв
703лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-21%
1607лв
1286лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2161лв
1729лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1297лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
964лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
698лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
3857лв
3086лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
5187лв
4149лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-20%
2793лв
2235лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1862лв
1490лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3458лв
2766лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-20%
2571лв
2057лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
4502лв
3602лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2293лв
1834лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2866лв
2293лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
3439лв
2751лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2006лв
1605лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
3752лв
3002лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3002лв
2401лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2626лв
2101лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1433лв
1146лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1876лв
1501лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6923лв
5650лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-18%
1791лв
1451лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-19%
5372лв
4387лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-18%
2323лв
1880лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-19%
5824лв
4838лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-17%
7590лв
6309лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-17%
4583лв
3810лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-17%
9018лв
7492лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-17%
16474лв
12978лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-21%
15233лв
12003лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-21%
4323лв
3637лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-16%
5319лв
5087лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-4%
4503лв
4312лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-4%
3437лв
2893лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-16%
9006лв
7655лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
10557лв
8973лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5918лв
5030лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
6938лв
5897лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
5728лв
4869лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
7146лв
6074лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
10652лв
9055лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
12488лв
10615лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
6032лв
5128лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4734лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
5146лв
4374лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
9049лв
7691лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5550лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
7719лв
6561лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1184лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
3132лв
2663лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
4466лв
3796лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3908лв
3322лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1388лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3580лв
3043лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
9826лв
8352лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
4466лв
3796лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
7876лв
6694лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3580лв
3043лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
10652лв
9055лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
9049лв
7691лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
7719лв
6561лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
12488лв
10615лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
9652лв
8204лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1206лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1029лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
8234лв
6999лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2916лв
2478лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
6265лв
5325лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3625лв
3081лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
7816лв
6644лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5360лв
4556лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4296лв
3651лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
5360лв
4556лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
8325лв
7077лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
7102лв
6036лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
5146лв
4374лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
6032лв
5128лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3580лв
3043лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
4466лв
3796лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2661лв
2262лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
3281лв
2789лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3831лв
3257лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3122лв
2654лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
7597лв
6457лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6577лв
5591лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
6323лв
5374лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5215лв
4433лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
4096лв
3482лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
4983лв
4235лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5979лв
5082лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4915лв
4178лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
10171лв
8137лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
9551лв
7641лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3639лв
3093лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3019лв
2566лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
5267лв
4477лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4380лв
3723лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
12971лв
11025лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
5294лв
4500лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
9575лв
8138лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
11375лв
9669лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
6358лв
5404лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
7979лв
6782лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
4475лв
3804лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
6433лв
5468лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4021лв
3418лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
9467лв
7574лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
8935лв
7148лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
7446лв
5957лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
7889лв
6311лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3753лв
3190лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5370лв
4564лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
18934лв
15147лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3356лв
2853лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
17870лв
14296лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
5361лв
4557лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4691лв
3987лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3916лв
3328лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
7506лв
6380лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
6265лв
5325лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
6265лв
5325лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
7506лв
6380лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1790лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
29784лв
23827лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2144лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
31556лв
25245лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6712лв
5705лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
10266лв
8726лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
11694лв
9940лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
8042лв
6836лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
22090лв
17672лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
20849лв
16679лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3753лв
3190лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3579лв
2970лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-17%
2958лв
2456лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-17%
8358лв
6686лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
6693лв
5354лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
5452лв
4361лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
9688лв
7750лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
17541лв
13156лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
18782лв
14087лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3891лв
3038лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-22%
3093лв
2417лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-22%
5928лв
4446лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
6371лв
4778лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
9886лв
7671лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-22%
11722лв
9089лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-22%
4056лв
3159лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-22%
2185лв
1710лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-22%
2560лв
1991лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-22%
5119лв
3983лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-22%
1741лв
1364лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-22%
2028лв
1579лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-22%
1065лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1331лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1126лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
860лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
750лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
573лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
12828лв
9621лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
14069лв
10552лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
4298лв
3224лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-25%
5628лв
4221лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1433лв
1075лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-25%
1876лв
1407лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1277лв
957лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-25%
678лв
509лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
944лв
708лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
452лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2979лв
2234лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-25%
1583лв
1187лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
629лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2203лв
1652лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
851лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3828лв
3010лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-21%
3680лв
2840лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-23%
4475лв
3476лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-22%
5805лв
4506лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-22%
4788лв
3693лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-23%
3698лв
2902лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-22%
1840лв
1420лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-23%
2238лв
1738лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-22%
3269лв
2559лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-22%
2942лв
2314лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-21%
2902лв
2253лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-22%
2394лв
1846лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-23%
4156лв
3252лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-22%
4695лв
3683лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-22%
2560лв
2005лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-22%
4936лв
3880лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-21%
1706лв
1326лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-22%
1397лв
1079лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-23%
2794лв
2157лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-23%
3412лв
2651лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-22%
2900лв
2277лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-21%
10049лв
7537лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
9163лв
6872лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
7315лв
5852лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
8743лв
6994лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
7819лв
6385лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-18%
9247лв
7547лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-18%
6638лв
5548лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-16%
7862лв
6567лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-16%
5638лв
4793лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
6702лв
5697лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5638лв
4793лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
6702лв
5697лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
8445лв
7179лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
7205лв
6124лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
7830лв
6656лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
6767лв
5752лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
7819лв
6646лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6578лв
5591лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1879лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
4631лв
3937лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
2349лв
1997лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2819лв
2396лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
4223лв
3589лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3289лв
2796лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
6702лв
5697лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2234лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5429лв
4615лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3602лв
3062лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3909лв
3323лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3351лв
2848лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2792лв
2374лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5638лв
4793лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
17474лв
13979лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
18183лв
14547лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
10911лв
9274лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
9360лв
7956лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
35384лв
28307лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
29266лв
23413лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
30329лв
24263лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
34143лв
27315лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
7263лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6377лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
9864лв
8384лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
8756лв
7443лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
3505лв
2979лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
4036лв
3431лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3826лв
3252лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
4358лв
3704лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
9648лв
8021лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-17%
8319лв
6918лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-17%
5324лв
4347лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-18%
6211лв
5070лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
5538лв
4498лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-19%
4740лв
3851лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-19%
4865лв
3926лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-19%
4156лв
3354лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-19%
4193лв
3354лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3572лв
2858лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
15036лв
11277лв
26.08-01.09
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
2552лв
2041лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
16099лв
12074лв
26.08-01.09
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2041лв
1633лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2396лв
1917лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2303лв
1727лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
3699лв
2774лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-25%
2923лв
2192лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
7308лв
5481лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
5757лв
4317лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
9247лв
6936лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-25%
3495лв
2622лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-25%
2720лв
2040лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2099лв
1574лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
1943лв
1457лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1500лв
1125лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
4993лв
3745лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-25%
3885лв
2914лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2497лв
1873лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-25%
2999лв
2249лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф на рецепция, сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, фоайе, бебешко легло, детско столче, детска площадка kids club, анимация за деца, детски басеин, вътрешен басеин, слънчева тераса, шезлонги, чадъри, кърпи за басейна, финтес зала, сауна, парна баня, турска баня, инфрачервена сауна, джакузи, анимация, тенис на маса.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Pomegranate, Pomegranate halkidiki, Pomegranate kasandra, Pomegranate greece, Pomegranate nea potidea, Pomegranate гърция, Pomegranate халкидики, Pomegranate касандра, Pomegranate неа потидея, Pomegranate 2024, Pomegranate цени, Pomegranate мнения, Pomegranate цени 2024, Pomegranate лято 2024, Pomegranate ранни записвания, Pomegranate last minute, Pomegranate spa, Pomegranate spa halkidiki, Pomegranate spa kasandra, Pomegranate spa greece, Pomegranate spa nea potidea, Pomegranate spa гърция, Pomegranate spa халкидики, Pomegranate spa касандра, Pomegranate spa неа потидея, Pomegranate spa 2024, Pomegranate spa цени, Pomegranate spa мнения, Pomegranate spa цени 2024, Pomegranate spa лято 2024, Pomegranate spa ранни записвания, Pomegranate spa last minute, pomegranate hotel, pomegranate hotel halkidiki, pomegranate hotel kasandra, pomegranate hotel greece, pomegranate hotel nea potidea, pomegranate hotel гърция, pomegranate hotel халкидики, pomegranate hotel касандра, pomegranate hotel неа потидея, pomegranate hotel 2024, pomegranate hotel цени, pomegranate hotel мнения, pomegranate hotel цени 2024, pomegranate hotel лято 2024, pomegranate hotel ранни записвания, pomegranate hotel last minute, pomegranate spa hotel, pomegranate spa hotel halkidiki, pomegranate spa hotel kasandra, pomegranate spa hotel greece, pomegranate spa hotel nea potidea, pomegranate spa hotel гърция, pomegranate spa hotel халкидики, pomegranate spa hotel касандра, pomegranate spa hotel неа потидея, pomegranate spa hotel 2024, pomegranate spa hotel цени, pomegranate spa hotel мнения, pomegranate spa hotel цени 2024, pomegranate spa hotel лято 2024, pomegranate spa hotel ранни записвания, pomegranate spa hotel last minute, помегранат, помегранат гърция, помегранат халкидики, помегранат касандра, помегранат неа потидея, помегранат цени, помегранат мнения, помегранат цени 2024, помегранат лято 2024, помегранат ранни записвания, хотел помегранат, хотел помегранат гърция, хотел помегранат халкидики, хотел помегранат касандра, хотел помегранат неа потидея, хотел помегранат цени, хотел помегранат мнения, хотел помегранат цени 2024, хотел помегранат лято 2024, хотел помегранат ранни записвания, спа хотел помегранат, спа хотел помегранат гърция, спа хотел помегранат халкидики, спа хотел помегранат касандра, спа хотел помегранат неа потидея, спа хотел помегранат цени, спа хотел помегранат мнения, спа хотел помегранат цени 2024, спа хотел помегранат лято 2024, спа хотел помегранат ранни записвания, помегранат спа, помегранат спа гърция, помегранат спа халкидики, помегранат спа касандра, помегранат спа неа потидея, помегранат спа цени, помегранат спа мнения, помегранат спа цени 2024, помегранат спа лято 2024, помегранат спа ранни записвания